Preaload Image
Back

Безбедност радне и животне средине

Услови за упис на студијски програм су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике или хемије.
Настава се изводи кроз предавања и вежбе. Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ, а целокупне студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе сакупи најмање 180 ЕСПБ.
Сврха студијског програма Безбедност радне и животне средине (БРЖС) је образовање студената за занимање Струковног инжењера заштите на раду оспособљених за стручно, квалитетно и одговорно обављање послова Лица за безбедност и здравље на раду код послодавца, у складу са потребама и развојем државе и врло комплексним инжењерским проблемима у радној и животној средини, који се у циљу развоја друштва и одрживог развоја морају решавати.
Циљеви студијског програма основних струковних студија Безбедност радне и животне средине
проистичу из основних задатака и циљева Високе технолошко уметничке струковне школе у Лесковцу, као образовне институције и сврхе студијског програма.
Основни циљ студијског програма је постизање компетенција, сазнања и вештина из области Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду. То, поред осталог, укључује развој креативних инжењерских способности разматрања проблема заштите у радној и животној средини, способност критичког и аналитичког мишљења, развијање особина за тимски рад, кооперативности, комуникативности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за оптималан професионалан рад.
Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних вештина за:
• идентификацију опасности и ризика у радној и животној средини;
• примену метода за претходну анализу ризика;
• организовање активности за процену ризика;
• управљање активностима одржавања објеката, уређаја и опреме;
• разумевање захтева и допринос реализацији и интеграцији система менаџмента;
• образовање и обучавање запослених из области заштите животне средине и заштите на раду и
• организовање и руковођење системом заштите у организацијама и локалним заједницама.
Савладавање студијског програма обезбеђује опште способности:
• анализе проблема у радној и животној средини;
• предвиђања решења и последица;
• овладавања методима, поступцима и процесима идентификације ризика;
• развоја критичког мишљења и приступа;
• примене знања у пракси;
• развоја способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем;
• развоја професионалне етике.
• примену метода и поступака претходне анализе ризика у радној и животној средини;
• организовање и спровођење активности оцењивања ризика у радној и животној средини;
• мерење и контролу стања радне и животне средине;
• одржавање квалитета радне и животне средине;
• евидентирање, анализу и интерпретацију података о повредама, болестима, штетама на имовини, ефектима на радну и животну средину и ризицима;
• организовање и извештавање о активностима одржавања безбедности објеката, уређаја и опреме;
• имплементирање, документовање и контролу захтева система безбедности и заштите здравља и система менаџмента заштитом радне и животне средине;
• организовање и спровођење интеграције система менаџмента;
• образовање, обучавање и развој културе безбедности и здравља на раду;
• разумевање и примену парадигме одрживог развоја и економских принципа заштите радне и животне средине;
• разумевање етичких питања заштите радне и животне средине;
• управљање системом заштите радне средине у организацијама и локалним заједницама;
• употребу информационих и комуникационих технологија у праћењу новина у струци, у овладавању знањем и у решавању проблема безбедности радне и животне средине.
Стечени стручни назив: Струковни инжењер заштите на раду.

 

Распоред предмета по годинама: