Preaload Image
Back

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Да би задовољили потребе потрошача поред примене савремених поступака производње и оплемењивања и разноврсних текстилних помоћних средстава, произвођачи текстилних производа морају да задовоље и додатни захтев за заштиту потрошача од супстанци које могу бити ризичне за људско здравље. Примена биолошки разградљивих хемикалија, производња тзв. “зелених производа“ и заштита животне средине постају општи тренд и захтева образовање високостручног кадра оспособљеног за увођење и примену савремених производних и рециклажних технологија.
Мастер струковне студије на студијском програму Заштита жаштита животне средине за стицање назива ,,Струковни мастер инжењер заштите животне средине“ трају две године и изводе се у четири семестра.
Програм на студијском програму Заштита животне средине конципиран је тако да се студент припрема за послове који изискују специјализована знања из науке о заштити животне средине. Наставни план и програм омогућавају проширивање и продубљивање знања у односу на основне и специјалистичке струковне студије. Савладавањем специјализованих знања из биолошких, хемијских и физичких принципа заштите животне средине, заштите вода, ваздуха, земљишта, моделовања процеса у животној средини, метода и процеса у обради отпадних вода и начина ремедијација загађених локалитета будући стручњаци по завршетку ових мастер студија имаће широк, детаљан и критичан ниво разумевања за највећи део сазнања из заштите животне средине и биће оспособљени да применом одговарајућих метода и техника управљају квалитетом животне средине и тиме утичу на спровођење планова одрживог развоја.
Реализација наставе и програма усклађена је скоро у потпуности са европским препорукама и стандардима. Након овако завршених студија, студенти стичу диплому која је препознатљива и упоредива са дипломама других европских високошколских установа.

Сви предмети су једносеместрални. Поред девет обавезних предмета студенти бирају четири од осам изборна предмета. Студент од понуђених изборних предмета, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току мастер студија освоји најмање 120 ЕСПБ бодова. Студијским програмом је предвиђена израда завршног мастер рада.
Савладавањем студијског програма Мастер струковних студија Заштита животне средине студент стиче следеће опште способности:
1.у стању је да примени продубљено знање, разумевање и стручне вештине за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у ужим областима студија
2. стекао је знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке
3. има повећану способност да интегрише стечена знања и вештине, да расуђује и даје на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова
4. у стању да ефикасно прати и усваја новине у области мастер студија и да на јасан и недвосмислен начин пренесе своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности
Савладавањем студијског програма Мастер струковних студија Заштита животне средине студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
1.примене нових аналитичких метода у инжењерству животне средине
2. коришћење савремених метода у обради вода
3. припреме воде за пиће од подземних, површинских проточних и површинских стајаћих вода
4. овладавања и управљања знањима из области обновљивих извора енергије у циљу заштите животне средине
5. управљања пројектима и иновацијама у систему заштите животне средине

6. надзора у области заштите животне средине
7. примене биотехнологија у циљу заштите животне средине
8. идентификација проблемa и преузмaњe превентивних и оперативних мера заштите животне средине у духу одрживог развоја
9. повезивања основних знања из различитих области и њихове примене у заштити животне средине
Стечени стручни назив : Струковни мастер инжењер заштите животне средине