Zaštita životne sredine

Da bi zadovoljili potrebe potrošača pored primene savremenih postupaka proizvodnje i oplemenjivanja i raznovrsnih tekstilnih pomoćnih sredstava, proizvođači tekstilnih proizvoda moraju da zadovolje i dodatni zahtev za zaštitu potrošača od supstanci koje mogu biti rizične za ljudsko zdravlje. Primena biološki razgradljivih hemikalija, proizvodnja tzv. “zelenih proizvoda“ i zaštita životne sredine postaju opšti trend i zahteva obrazovanje visokostručnog kadra osposobljenog za uvođenje i primenu savremenih proizvodnih i reciklažnih tehnologija.
Master strukovne studije na studijskom programu Zaštita žaštita životne sredine za sticanje naziva ,,Strukovni master inženjer zaštite životne sredine“ traju dve godine i izvode se u četiri semestra.
Program na studijskom programu Zaštita životne sredine koncipiran je tako da se student priprema za poslove koji iziskuju specijalizovana znanja iz nauke o zaštiti životne sredine. Nastavni plan i program omogućavaju proširivanje i produbljivanje znanja u odnosu na osnovne i specijalističke strukovne studije. Savladavanjem specijalizovanih znanja iz bioloških, hemijskih i fizičkih principa zaštite životne sredine, zaštite voda, vazduha, zemljišta, modelovanja procesa u životnoj sredini, metoda i procesa u obradi otpadnih voda i načina remedijacija zagađenih lokaliteta budući stručnjaci po završetku ovih master studija imaće širok, detaljan i kritičan nivo razumevanja za najveći deo saznanja iz zaštite životne sredine i biće osposobljeni da primenom odgovarajućih metoda i tehnika upravljaju kvalitetom životne sredine i time utiču na sprovođenje planova održivog razvoja.
Realizacija nastave i programa usklađena je skoro u potpunosti sa evropskim preporukama i standardima. Nakon ovako završenih studija, studenti stiču diplomu koja je prepoznatljiva i uporediva sa diplomama drugih evropskih visokoškolskih ustanova.

Svi predmeti su jednosemestralni. Pored devet obaveznih predmeta studenti biraju četiri od osam izborna predmeta. Student od ponuđenih izbornih predmeta, po svojoj želji i sklonostima bira izborne predmete tako da u toku master studija osvoji najmanje 120 ESPB bodova. Studijskim programom je predviđena izrada završnog master rada.
Savladavanjem studijskog programa Master strukovnih studija Zaštita životne sredine student stiče sledeće opšte sposobnosti:
1.u stanju je da primeni produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
2. stekao je znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
3. ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
4. u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti master studija i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti
Savladavanjem studijskog programa Master strukovnih studija Zaštita životne sredine student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:
1.primene novih analitičkih metoda u inženjerstvu životne sredine
2. korišćenje savremenih metoda u obradi voda
3. pripreme vode za piće od podzemnih, površinskih protočnih i površinskih stajaćih voda
4. ovladavanja i upravljanja znanjima iz oblasti obnovljivih izvora energije u cilju zaštite životne sredine
5. upravljanja projektima i inovacijama u sistemu zaštite životne sredine

6. nadzora u oblasti zaštite životne sredine
7. primene biotehnologija u cilju zaštite životne sredine
8. identifikacija problema i preuzmanje preventivnih i operativnih mera zaštite životne sredine u duhu održivog razvoja
9. povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihove primene u zaštiti životne sredine
Stečeni stručni naziv : Strukovni master inženjer zaštite životne sredine

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *