Preaload Image
Back

Конкурс за упис на мастер струковне студије у школској 2022/2023 години

                                                                         АКАДЕМИЈА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ

                                                                                       ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ

                                                                         КОНКУРС  ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА MАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив студијског програма

Буџет

Студенти који плаћају школарину

Школарина

Текстилно инжењерство

1

7

65.000,00

Заштита животне средине

1

7

65.000,oo

Дигитални дизајн одеће

1

9

65.000,oo

На мастер струковне студије програма Текстилно инжењерство и Заштита животне средине  може се уписати  лице које је претходно завршило студије првог степена академских или струковних студија односно остварило најмање 180 ЕСПБ бодова.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним  студијама.  Под успехом оствареним на основним струковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

Право уписа на мастер  струковне студије  студијског програма Дигитални дизајн одеће имају сви студенти који су завршили студије првог степена академских или струковних студија и стекли 180 ЕСПБ бодова.

Приликом конкурисања кандидат је у обавези да приложи мапу радова формата А3.

Мапа која се прилаже приликом конкурисања треба да садржи пет радова из области уметности и дизајна.

Редослед кандидата за упис (ранг листа) формира се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и бодова добијених при оцењивању мапе радова.

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (СВ),
 • оверена фотокопија  дипломе или уверење о завршеним претходним студијама,
 • оверена фотокопија додатка дипломе или потврда о положеним испитима уколико није приложен додатак дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених
 • МАПУ РАДОВА – само кандидати који конкуришу за ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ,
 • доказ о уплати трошкова конкурса 4 000,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.

Упис на мастер струковне студије

 За упис су неопходна следећа документа:

 •  Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија, 
 • Додатак Дипломи о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија, 
 • Два попуњена обрасца ШВ-20,
 • Индекс,
 • Две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм
 • Доказ о уплати  школарине – прва рата,  на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА  ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

            Пријављивање кандидата вршиће се од 10. октобра 2022. године до 21. октобра 2022. године,  од 9,00 до 14,00 часова у просторијама Одсека или слањем потребне документације на маил:violetapetkovic2020@gmail.com

24. октобар 2022. год. до 10.00 час. – Прелиминарна ранг листа

25.октобар 2022. год. до 10.00 час.-  Коначна ранг листа

25. октобар-01.новембар 2022. год. од 09 до 14 часова – УПИС

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије за школску 2022/2023. годину можете погледати ОВДЕ

Пријавни лист за упис на мастер струковне студије можете погледати ОВДЕ