Preaload Image
Back

Конкурс за упис на мастер струковне студије – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК – ПРОДУЖЕН

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за технолошко уметничке студије расписује Конкурс за упис на мастер струковне студије  – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК – ПРОДУЖЕН, у термину од 28.11 до 02.12.2022. године.

Пријављивањ кандидата вршиће се од 28.11 до 02.12.2022 године. од 9,оо до 14,оо час.а, у просторијама Службе за студентска питања Одсека, или електронским путем на: violetapetkovic2020@gmail.com

 • 05. децембра 2022. год. до 10, 00 час. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
 •  06. децембра 2022. год. до 10, 00 час. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 •  06.12. 2022.год. од 9,оо до 14,оо час. – УПИС

Право уписа на мастер  струковне студије  студијског програма Дигитални дизајн одеће имају сви студенти који су завршили студије првог степена академских или струковних студија и стекли 180 ЕСПБ бодова.

Приликом конкурисања кандидат је у обавези да приложи мапу радова формата А3.

Мапа која се прилаже приликом конкурисања треба да садржи пет радова из области уметности и дизајна.

Редослед кандидата за упис (ранг листа) формира се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и бодова добијених при оцењивању мапе радова.

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (СВ),
 • оверена фотокопија  дипломе или уверење о завршеним претходним студијама,
 • оверена фотокопија додатка дипломе или потврда о положеним испитима уколико није приложен додатак дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених
 • МАПУ РАДОВА – само кандидати који конкуришу за ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ,
 • доказ о уплати трошкова конкурса 4 000,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.

Упис на мастер струковне студије

 За упис су неопходна следећа документа:

 •  Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија, 
 • Додатак Дипломи о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија, 
 • Два попуњена обрасца ШВ-20,
 • Индекс,
 • Две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм
 • Доказ о уплати  школарине – прва рата,  на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Пријавни лист за упис на мастер струковне студије можете погледати ОВДЕ