Preaload Image
Back

Конкурс за упис на Мастер струковне студије

                                   АКАДЕМИЈА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ

                                  КОНКУРС  ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА MАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив студијског програма

Студенти који плаћају школарину

 

Текстилно инжењерство

                          8

 

Заштита животне средине

                          8

 

Дигитални дизајн одеће

                        10 

Износ школарине за све студенте који плаћају школарину на Мастер струковним студијама износи 60 000 динара.

На мастер струковне студије програма Текстилно инжењерство и Заштита животне средине  може се уписати  лице које је претходно завршило студије првог степена академских или струковних студија односно остварило најмање 180 ЕСПБ бодова.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним  студијама.  Под успехом оствареним на основним струковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (СВ),
 • оверен препис дипломе или уверење о завршеним претходним студијама,
 • потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома)
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати трошкова конкурса 2 500,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Право уписа на мастер  струковне студије  студијског програма Дигитални дизајн одеће имају сви студенти који су завршили студије првог степена академских или струковних студија и стекли 180 ЕСПБ бодова.

Приликом конкурисања кандидат је у обавези да приложи мапу радова формата А3.

Мапа која се прилаже приликом конкурисања треба да садржи пет радова из области уметности и дизајна.

Редослед кандидата за упис (ранг листа) формира се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и бодова добијених при оцењивању мапе радова.

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (СВ),
 • оверен препис дипломе или уверење о завршеним претходним студијама,
 • потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома)
 • извод из матичне књиге рођених
 • МАПУ РАДОВА
 • доказ о уплати трошкова конкурса 2 500,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.

Упис на мастер струковне студије

 Кандидати који су испунили услове за упис мастер струковне студије дужни су да упишу у року који утврди Академија. За упис су неопходна следећа документа:

 Оригинални Извод из матичне књиге рођених ,

 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или Уверење о дипломирању,
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама
 • Два попуњена обрасца ШВ-20,
 • Индекс,
 • Две фотографије формата 4 × 6 цм
 • Доказ о уплати првог дела школарине у сладу са Уговором о студирању на Мастер студијама
 • Доказ о уплати накнаде за студентски стандард 4 500,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903
 • Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину мастер струковних студија и надокнада за издавање индекса у износу од 1 000,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

            Пријављивање кандидата вршиће се 04;05;06;07;08;11;12;13;14; и 15. октобра од 09 до 14 часова у просторијама Одсека, слањем потребне документације путем поште или електронским путем.

18.10.2021. – Прелиминарна ранг листа

20.10.2021. Коначна ранг листа

21.и 22. октобра од 09 до 14 часова – УПИС

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласнoj табли Академије и Одсека и сајтовима Академије и Одсека.

ПРИЈАВНИ ЛИСТ.ПДФ

Конкурс за упис на мастер струковне студије.пдф

konkurs