Preaload Image
Back

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. год.

Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац, уписаће у ПРВУ годину на мастер струковним студијама укупно 26 студената, на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма

Број студената

Школарина

Текстилно инжењерство

8

65.000

Заштита животне средине

8

65.000

Дигитални дизајн одеће

10

65.000

 • Пријављивање кандидата вршиће се од 9.-ог октобра до 20.-ог октобра 2023. год. од 9,00 до 14,00 час. у просторијама Одсека или електронским путем,  на е маил: violetapetkovic2020@gmail.com
 • 23. октобар 2023. год. до 10,00 час. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
 • 25. октобар 2023. год до 10,00 час.- КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 26. октобар – 01. новембра 2023. год. од 9,00 до 14,00 час. – УПИС

На мастр струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне студије на акредитованим високошколиским установама а која нису из одговарајућег поља/области/студијског програма, и која су остварила 180 ЕСПБ бодова, под условом да полажу класификациони испит.

Право уписа на мастер  струковне студије  Академије имају сви студенти који су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља/области/студијског програма.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним  студијама.  Под успехом оствареним на основним струковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Заинтересовани кандидати дужни су да доставе следећу документацију:

 • Пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (CV),
 • оверена фотокопија  дипломе или уверење о завршеним претходним студијама,
 • оверена фотокопија додатка дипломе или потврда о положеним испитима уколико није приложен додатак дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених
 • МАПУ РАДОВА – само кандидати који конкуришу за ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ,
 • доказ о уплати трошкова конкурса и рангирања 

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 За упис су неопходна следећа документа:

 •  Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија, 
 • Додатак Дипломи о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија, 
 • Два попуњена обрасца ШВ-20,
 • Накнада трошкова уписа на МСС са индексом и припадајућим обрасцима,
 • Две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм
 • Доказ о уплати  школарине – прва рата.
 • Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Образац ПРИЈАВЕ за упис на МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ можете преузети ОВДЕ