Preaload Image
Back

Упис

              КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ПРОДУЖЕН

У прву годину студија за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине, Безбедност радне и животне средине и Модни дизајн могу ce уписати кандидати који cy завршили средњу школу y четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Нa студијски програм Текстилно  инжењерство  могу  ce  уписати  кандидати  који  cy  завршили  средњу  школу  y трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који ce пријављују за студијски програм Текстилно инжењерство полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Текстилна технологија или Математика.

Кандидатикоји ce пријављују за студијске програме Текстилна хемијa и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Хемија или Математика.

Кандидати који ce пријављују за студијски програм Модни дизајн полажу пријемни испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке.

Пријављивање кандидата од 16. до 21. септембра 2022. год. од 9,оо до 14,оо час. у просторијама Службе за студентска питања или слањем потребне  документације путем поште или на емаил: violetapetkovic2020@gmail.com

 • Полагање пријемногиспита 22. септембра 2022.год
 • 22. септембра 2022. год. – ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА
 • 23. септембра 2022. год. до 9,оо – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 23. септембра 2022.год. од10,оодо 14,оо час. –УПИС

Кандидат који положи класификациони испит за одређени студијски програм, а на коначној ранг листи се нађе испод броја предвиђеног за упис, може се уз захтев за прелазак уписати на други студијски програм на којем има слободних места.

Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификациони испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.

HAЧИH KOHKУPИCAЊA

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДOKУMEHTA, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената :

 • Пријавни лист (попуњен)
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе o положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ o уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000,00 динара на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА HA РАНГ ЛИСТИ:

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

а) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. 3а кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, a највише 40 бодова. Општи ycпex y средњој школи рачуна ce заокруживањем на две децимале.

б) ycпex на пријемном испиту ce бодује највише ca 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски пporpaм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на иачин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку o приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има иајмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначиој ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарниу који је одређен правилима уписа и има најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу иа коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

УПИС КАНДИДАТА:

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

3а упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе, или оверене фотокопије
 • оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту или оверена фотокопија
 • два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса у износу од 3.500,00 динара на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903
 • две фотографије 3,5×4,5 cm.
 • Доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Уплате за  Одсек за технолошко уметничке студије извршити

Ha жиро рачун Академије 840-2110666-96 пo моделу 97 са позивом на 6poj за Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац    8903

Безбедност – пријавни лист

Модни дизајн – пријавни лист

Текстилно инжењерство – пријавни лист

Текстилна хемија и заштита животне средине – пријавни лист