Upis

              KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU – DRUGI KONKURSNI ROK PRODUŽEN

U prvu godinu studija za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine i Modni dizajn mogu ce upisati kandidati koji cy završili srednju školu y četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit.

Na studijski program Tekstilno  inženjerstvo  mogu  ce  upisati  kandidati  koji  cy  završili  srednju  školu  y trogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit.

Kandidati koji ce prijavljuju za studijski program Tekstilno inženjerstvo polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Tekstilna tehnologija ili Matematika.

Kandidatikoji ce prijavljuju za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i Bezbednost radne i životne sredine polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.

Kandidati koji ce prijavljuju za studijski program Modni dizajn polažu prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti iz Crtanja i Oblasti struke.

Prijavljivanje kandidata od 16. do 21. septembra 2022. god. od 9,oo do 14,oo čas. u prostorijama Službe za studentska pitanja ili slanjem potrebne  dokumentacije putem pošte ili na email: violetapetkovic2020@gmail.com

 • Polaganje prijemnogispita 22. septembra 2022.god
 • 22. septembra 2022. god. – PRELIMINARNA  RANG LISTA
 • 23. septembra 2022. god. do 9,oo – KONAČNA RANG LISTA
 • 23. septembra 2022.god. od10,oodo 14,oo čas. –UPIS

Kandidat koji položi klasifikacioni ispit za određeni studijski program, a na konačnoj rang listi se nađe ispod broja predviđenog za upis, može se uz zahtev za prelazak upisati na drugi studijski program na kojem ima slobodnih mesta.

Kandidat koji je položio klasifikacioni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi, može se, na lični zahtev i uz priloženu potvrdu o položenom klasifikacioni ispitu, upisati na studijski program, na kojem ima slobodnih mesta.

HAČIH KOHKUPICANJA

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMEHTA, a uz prijavu za upis podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata :

 • Prijavni list (popunjen)
 • Kopija uz original na uvid izvoda iz matične knjige rođenih
 • Kopija uz original na uvid svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • Kopija uz original na uvid diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5000,00 dinara na žiro račun Akademije: 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

UTVRĐIVANJE REDOSLEDA HA RANG LISTI:

Za utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrednuje se:

a) Opšti uspeh u srednjoj školi koji predstavlja zbir opšteg uspeha iz sva četiri razreda srednje škole. 3a kandidate sa trećim stepenom stručne spreme treći razred se računa u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova množi se sa 2, te kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti ycpex y srednjoj školi računa ce zaokruživanjem na dve decimale.

b) ycpex na prijemnom ispitu ce boduje najviše ca 60 bodova.

Akademija utvrđuje Preliminarnu rang listu za svaki studijski pporpam, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na Preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li može biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri uspehu imaće kandidat koji ima bolji uspeh na prijemnom ispitu.

Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na iačin predviđen pravilima upisa, može podneti prigovor predsedniku Akademije u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Predsednik Akademije donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Konačnoj rang listi za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen pravilima upisa i ima iajmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na Konačioj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarniu koji je određen pravilima upisa i ima najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Akademija će upisati umesto njega drugog kandudata, prema redosledu ia konačnoj rang listi, u roku utvrđenim pravilima upisa.

UPIS KANDIDATA:

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.

3a upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni izvod iz matične knjige rođenih, ili overena fotokopija
 • originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, ili overene fotokopije
 • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu ili overena fotokopija
 • dva obrasca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • troškovi upisa prve godine i naknada za izdavanje indeksa u iznosu od 3.500,00 dinara na žiro račun Akademije: 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903
 • dve fotografije 3,5×4,5 cm.
 • Dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Uplate za  Odsek za tehnološko umetničke studije izvršiti

Ha žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na 6poj za Odsek za tehnološko umetničke studije Leskovac    8903

Bezbednost – prijavni list

Modni dizajn – prijavni list

Tekstilno inženjerstvo – prijavni list

Tekstilna hemija i zaštita životne sredine – prijavni list

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *