Preaload Image
Back

Начин конкурисања за избор у звање сарадника ван радног односа – ДЕМОНСТРАТОРА

За избор у звање сарадника ван радног односа – ДЕМОНСТРАТОРА за помоћ у настави може конкурисати студент студија првог, другог или трећег степена под условом да је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).

Са изабраним кандидатом ће бити закључен уговор о ангажовању у трајању од једне школске године, тј. до краја школске 2022/2023. године са могућношћу продужења за још једну школску годину.

Рок за подношење пријава је 5 (пет) дана од дана објављивања конкурса на интернет страни Одсека, а на на адресу Одсека и назнаком за конкурс или личном доставом.

Потребна документација:

  • потврда о статусу студента одговарајућег степена и врсте студија,
  • потврда о постигутом просеку у току студирања,
  • копија личне карте,
  • извод из књиге рођених,
  • кратка биографија или ЦВ.