Preaload Image
Back

О НАМА

Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац, Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу основан је 1959. године као Виша техничка текстилна школа.  

На бази тадашњих процена и анализа, а и на основу интересовања студената, за поступак акредитације у 2017. години извршено је осавремењавање студијских програма што је омогућило да Одсек акредитује следеће студијске програме на основним струковним студијама:

 1. Текстилно инжењерство,
 2. Безбедност радне и животне средине
 3. Текстилна хемија и заштита животне средине и
 4. Модни дизајн.

 Основне струковне студије трају три године и носе укупно 180 ЕСПБ бодова. Студенти који заврше основне струковне студије стичу стручни назив из одговарајуће области:

 1. Струковни инжењер технологије – завршен студијски програм Текстилно инжењерство,
 2. Струковни инжењер заштите на раду – завршен студијски програм Безбедност радне и животне средине,
 3. Струковни инжењер заштите животне средине – завршен студијски програм Заштита животне средине
 4. Струковни дизајнер – завршен студијски програм Модни дизајн.

 Године 2019. акредитовани су студијски програми на мастер струковним студијама:

 1. Текстилно инжењерство и
 2. Заштита животне средине.

Мастер струковне студије трају две године и носе укупно 120 ЕСПБ бодова. Ове студије могу уписати кандидати који имају стечено високо образовање, у обиму најмање 180 ЕСПБ из одговарајућег поља.

Студенти који заврше мастер струковне студије стичу следећа завања:

 1. Струковни мастер инжењер заштите животне средине – завршен студијски програм Заштита животне средине на струковним мастер студијама
 2. Струковни мастер инжењер технологије – завршен студијски програм Текстилно инжењерство на мастер струковним студијама.

Поступак акредитације за мастер струковне студије за упис у школску 2021/2022.годину је у току за студијски програм Дигитални дизајн одеће.

Одсек има просторни капацитет од 1500 м2 и адекватну опрему за квалитетно извеђење свих облика наставе. Простор за вежбање на Одсеку је функционално организован тако да лабораторије и радионице представљају техничко‐технолошке целине у којима се реализује практична настава према принципима реалних индустријских процеса. Такође, Одсек поседује адекватно уређен простор (атеље) за реализацију вежби из уметничке групе предмета и библиотеку са прикључком на академску мрежу Народне библиотеке Србије (КоБСОН) за приступ електронским часописима и књигама.

Одлуком Владе Републике Србије основана је Академија струковних студија Јужна Србија, 30.05.2019. године након чега су формирана пет одсека. Том приликом Школа je  преименована у  Одсек за технолошко уметничке студије.

Ова високошколска установа је препознатљива по сталном усавршавању наставног кадра, квалитету наставе и по наставним плановима и програмима који се лако могу интерпретирати у пракси.

У будућем периоду, Одсек ће интензивније радити на развијању међународне сарадње, посебно на пољу размене студената и професора, као и на ближем и потпунијем повезивању са привредом склапањем уговора са великим компанијама, како би се нашим студентима обезбедила квалитетна и разноврсна стручна пракса.