Preaload Image
Back

Текстилна хемија и заштита животне средине

Потреба за стручњацима из области текстилне хемије и заштите животне средине у савременом друштву науци и техници је очигледна у контексту усложњавања и умножавања спектра загађивања и укупних оптерећења животне средине, и са друге стране потребе да се минимизира нарушавање стабилности еко система уштедом сировинских ресурса и имплементацијом минимално загађујућих технолошких поступака и рециклажних технологија.
Примарни циљ студијског програма Текстилна хемија и заштита животне средине је образовање високостручног кадра оспособљеног за увођење и примену еколошки поузданих савремених технолошких поступака у оквиру подручја производње, оплемењивања, испитивања и рециклирања текстилних материјала. Такође, структура обавезних предмета обухвата и постизање компетенција и вештина за коришћење техника за идентификацију и анализу физичких и хемијских штетности, потрошње енергије и обновљивих и необновљивих природних ресурса, ради заштите животне средине.
Поред основних циљева студијски програм обухвата и специфичне циљеве:
• подстицање и развој креативних способности студената и овладавање специфичним практичним вештинама за мерење и обраду података, и њиховим систематизовањем у информационим системима,
• оспособљавање студената да учествују у тимском раду код пројектовања различитих технолошких процеса и процене њиховог статуса са аспекта заштите животне средине,
• стицање способности одређивања и праћења ззагађујућих материја у животној средини у циљу анализе података за предузимање одговарајућих мера заштите животне средине,
• примена еколошких стандарда у тестирању и сертификовању текстилних производа,
• оспособљавње за одабир и примену рециклажне технологије у складу са врстом индустријског отпада,
• селекција и одабир енергетски ефикасних поступака, смањење потрошње енергије и природних ресурса и избор погодних алтернативних извора енергије.
Стечени стручни назив: Струковни инжењер заштите животне средине.

 

ekolosko dvoriste

Распоред предмета по годинама: