Текстилно инжењерство

Мастер струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство за стицање назива ,,Струковни мастер инжењер технологије“ трају две и изводе се у четри семестра.
Студијски програм – Текстилно инжењерство је конципиран кроз обавезне и изборне предмете, област и шифру предмета као и број ЕСПБ бодова за сваки наставни предмет.
Изборни предмети су предвиђени у обе године, при чему студент бира четири од понуђена шест изборна предмета у другом семестру и трећем семестру. Студент у току мастер струковних студија освоја 120 ЕСПБ бодова.
Наставни саджаји изборних предмета су тако конципирани да омогућавају студентима да прошире своја знања у оквиру изабраног студијског подручја и унапреде своје инжењеске способности и вештине. Програмом је обухваћена и израда Примењеног истраживачког рада и Завршног мастер рада, који имају одговарајућу бодовну вредност.
Најважније методе извођења наставе су:
• интерактивна теоријска настава,
• практични рад студената у лабораторијама,
• семинари и
• стручна пракса у компанијама.
Интерактивна теоријска настава одликује се дискусијом наставника са студентима о теми која је предмет предавања и омогућава студентима боље разумевање градива. За овакав начин извођења наставе карактеристично је коришћење мултимедијалних презентација за приказивање наставних садржаја.
Практични рад студената у лабораторијама изводи се као демонстрација одређених поступака или вештина уз активно учешће студената и као самостални експериментални рад студената са дефинисаним циљем.
Семинари омогућавају студентима да се увежбавају у самосталном коришћењу литературе, електронских база података и презентацији одабраних тема које су обрадили уз помоћ наставника и сарадника на предмету.
Стручна пракса оспособљава студенте за:
• брже укључивање у производни процес,
• оспособљавање студената за решавање практичних проблема применом стечених вештина,
• стварање креативних способности и вештина у истраживању и иновирању технолошких процеса производње текстилних материјала и конфекцијских производа
Студенти који заврше мастер струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство оспособљени су да:
• учествују у решавању практичних проблема у привреди,
• организују и руководе процесом производње,
• допринесу рационализацији и унапређењу производње текстила,
• пројектују производе и процесе у свим сегментима текстилне технологије,
• стичу вештине израде текстила и одеће.
Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената Мастер струковних студија – Текстилно инжењерство:
Могућност пројектовања:
1.процеса производње у циљу добијања текстилних материјала одговарајуће естетике и дизајна уз примену рачунарских апликација и њихово вредновање на основу трошкова и хуманизације рада,
2. модне и одеће за специфичне потребе уз примену рачунарских система са циљем схватања нужности преображаја предузећа у складу са развитком културе, модних промена, информатике а са тиме придобијање конкурентног преимућства предузећа,
3. реконструкцијe и ревитализације постојећих линија за производњу и дораду текстилних материјала и одеће у циљу рационализације времена израде и технолошких операција.
Способност да синтетизују знања из области:
1.текстилних материјала,
2. механичке текстилне технологије,
3. хемијске текстилне технологије и
4. одевне технологије у уобличен производ.
Способност комуникације са стручњацима из сродних дисциплина, што им омогућава да активно учествују у тимском раду, лидерству и креативном размишљању.

Познавање рачунарских програма и одговарајућих софтвера:
1.у дизајнирању текстилних материјала,
2. у процесима оплемењивања текстила,
3. у конструкцијској припреми при производњи одеће (конструкција, моделовање и комплетирање кројних делова одеће и израда кројних слика),
4. за програмирање парних преса и роботизације у одевној индустрији.
Могућност праћења и увођења нових технолошких поступака:
1. у производњи и доради пређа и текстилних материјала,
2. у изради модне одеће,
3. одржавању и неге текстила и одеће.
4. Способност надзора, анализе и вођења процеса производње.
5. Развија професионалну, етичку и еколошку одговорност.
6. Способност да разуме напредне концепте система управљања и контроле квалитета.
7. Савладавање методологије припреме пословног плана, процене енергетске ефикасности и утицаја технолошких процеса на животну средину.
8. Способност разумевања улоге тржишта код високе додатне вредности колекција одевних предмета.

Стечени стручни назив : Струковни мастер инжењер технологије