Preaload Image
Back

Трећи додатни рок за упис студената на прву годину Основних струковнх студија

 

У прву годину студија за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине, Безбедност радне и животне средине и Модни дизајн могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит. За студијски програм Текстилно инжењерство могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању и положили пријемни  испит.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Текстилно инжењерство полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Текстилна технологија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Хемија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Модни дизајн полажу пријемни испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке.

ПРОДУЖЕНИ ТРЕЋИ  КОНКУРСНИ  РОК  траје од 05. октобра 2021. год. до 12. октобра 2021.год. и то:

 • Пријављивање кандидата од 05.  до 10.октобра 2021. год. од 9,оо до 14,оо час. У просторијама Службе за студентска питања или слањем потребне документације на anailic837@gmail.com електронским путем.

Полагање пријемног испита

 •  11. октобар 2021.год. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 • За студенте који конкуришу за студијске програме Текстилно инжењерство, Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине пријемни испит почиње у 10.00 часова.
 • За студенте који конуришу за студијски програм Модни дизајн, пријемни испит почиње у 9.00 часова.
 •  
 • 11. октобар 2021. год. – ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА
 • 12. октобар 2021. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 12. октобар год. од 9,оо до 14,оо час. –УПИС

 Кандидат који положи класификациони испит за одређени студијски програм, а на коначној ранг листи се нађе испод броја предвиђеног за упис, може се уз захтев за прелазак уписати на други студијски програм на којем има слободних места.

Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификациони испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената :

 • Пријавни лист (попуњен)
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од 2.500, 00  динара за студијске програме Текстилно инжењерство,  Текстилна хемија и заштита животне средине, Безбедност радне и животне средине; односно 4.000,00 динара за студијски програм Модни дизајн, на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903
 • Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

        УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ:

            За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. a) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

            б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

            Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

            У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

            Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор  председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

            Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

            Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

            Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.  

УПИС КАНДИДАТА:

 • Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.
 • За упис су неопходна следећа документа:
 • Оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе, или оверене фотокопије
 • оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту или оверена фотокопија
 • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса,
 • две фотографије 3,5х4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард
 • доказ о уплати школарине (прве рате) за студенте који плаћају школарину
 • Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.