Preaload Image
Back

Дигитaлни дизајн одеће

        Мастер струковне студије на студијском програму Дигитални дизајн одеће за стицање  назива ,,Струковни мастер дизајнер“ трају две године и изводе се у четири семестра. У сваком семестру студент има три обавезна и два изборна предмета од којих бира један.

        На студијском мастер програму Дигитални дизајн одеће стручни предмети прате најновија достигнућа из области компјутерског дизајнирања и представљају надградњу основе, која се стиче на основним студијама, и даљег развоја на Мастер струковним студијама. Изучава се компјутерско и дигитално пројектовање и реализација тканина и одевних предмета за индустријску производњу и самостални креативни рад. Тиме се стварају услови за  образовање струковних мастер дизајнера способних да прате модне токове, интерпретирају развој моде у свету и стичу способност да самостално испрате модел кроз све фазе развоја: од одабира материјала, преко идејне скице до реализације финалног производа. Програм мастер студија обухвата равноправно стицање теоретских сазнања и практичног дела наставе изведеног према највишим стандардима савремене индустријске производње. У том смислу у структуру наставног плана укључени су друштвено-хуманистички, теоријско-уметнички, уметнички и стручно-апликативни предмети, који обухватају најновија достигнућа у области модног и дигиталног дизајна.          

        Реализација наставе и програма усклађена је скоро у потпуности са европским препорукама и стандардима. Након овако завршених студија, студенти стичу диплому која је препознатљива и упоредива са дипломама других европских високошколских установа.

        Сви предмети су једносеместрални сем предмета Историја модерне уметности . Поред дванаест обавезних предмета студенти бирају четири од осам изборних предмета. Студент од понуђених изборних предмета, по својој жељи и склоностима, бира изборне предмете тако да у току мастер студија освоји најмање 120 ЕСПБ бодова.

Студијским програмом је предвиђена израда завршног мастер рада.

  

Распоред предмета по годинама: