Preaload Image
Back

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК – ПРОДУЖЕН

Пријављивање кандидата од 06. до 13. јула 2022. год. од 9,оо до 14,оо час. у просторијама Службе за студентска питања  или слањем потребне  документације путем поште или на емаил: violetapetkovic2020@gmail.com

 • Полагање пријемног испита
  14. јул 2022.год.
  – од 10.00 часова Текстилно инжењерство, Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине
  – од 9.00 часова Модни дизајн
 • 14. јул 2022. год. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
 • 15. јул 2022. год. до 9,оо – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 15. јул 2022.год. од 10,оо до 14,оо час. –УПИС

Кандидат који положи класификациони испит за одређени студијски програм, а на коначној ранг листи се нађе испод броја предвиђеног за упис, може се уз захтев за прелазак уписати на други студијски програм на којем има слободних места.

Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лич1ш захтев и уз приложену потврду о положеном класификациони испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.

HAЧИH KOHKУPИCAЊA

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДOKУMEHTA, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената :

 • Пријавни лист (попуњен)
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе o положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ o уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000,00 динара на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА HA РАНГ ЛИСТИ:

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

а) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. 3а кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, a највише 40 бодова. Општи ycпex y средњој школи рачуна ce заокруживањем на две децимале.

б) ycпex на пријемном испиту ce бодује највише ca 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски пporpaм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на иачин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку o приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има иајмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначиој ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарниу који је одређен правилима уписа и има најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу иа коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

УПИС КАНДИДАТА:

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

3а упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе, или оверене фотокопије
 • оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту или оверена фотокопија
 • два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса у износу од 3.500,00 динара на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903
 • две фотографије 3,5×4,5 cm.
 • Доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Уплате за  Одсек за технолошко уметничке студије извршити

Ha жиро рачун Академије 840-2110666-96 пo моделу 97 са позивом на 6poj за Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац    8903

Безбедност – пријавни лист

Модни дизајн – пријавни лист

Текстилно инжењерство – пријавни лист

Текстилна хемија и заштита животне средине – пријавни лист

Пријемни испит из ХЕМИЈЕ са одговорима
Задаци за полагање пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ са решењима
Пријемни испит из ТЕКСТИЛНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА са одговорима