Preaload Image
Back

УПИС 2024

Назив студијског програма

Буџет

Студенти који плаћају школарину

Текстилно инжењерство

20

 2

Заштита животне средине

19

3

Безбедност на раду

18

4

Модни дизајн

18

2

У прву годину студија за студијске програме Заштита животне средине, Безбедност на раду и Текстилно инжењерство могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит. За студијски програм Модни дизајн могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Текстилно инжењерство полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Текстилна технологија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијске програме Заштита животне средине и Безбедност на раду полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Хемија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Модни дизајн полажу пријемни испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке. Пријемни испит за студијски програм Модни дизајн подељен је у два дана и изводи се на следећи начин: ПРВИ ДАН – цртање – Цртање мртве природе: два употребна предмета,гипсани предмет,жичани предмет, разне врсте драперија постављених на одређеном постаменту. Формат папира 70 x 50 цм (пак папир). Потребан материјал за цртање: угљен, пресовани угљен и игла за визирање. Потребно време за реализацију рада је 4 сата. Бодовање завршног цртежа: композиција (2 – 10) поена, квалитет линије (2 – 10) поена, општи утисак (2 – 10) поена.ДРУГИ ДАН – област струке – Израда идејног решења за одевну тканину по задатом геометријском елементу.  Колористичко решење (до пет боја).  Формат папира 40 x 30 цм (хамер). Транспоновање геометријског елемената. Елементе не смањивати и не повећавати. Потребан прибор за рад: оловка, комплет темпера, четке разних величина, паус папир… Потребно време за реализацију идејног решења 4 сата. Бодовање идејног решења из области струке: осећај за колорит (2 – 10) поена, композиција и рапорт (2 – 10) поена, општи утисак (2 – 10) поена.

AФИРМАТИВНИ УПИС

 Број кандидата који се уписују на Академију у оквиру програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине је дат одлуком Владе РС. Кандидати за упис у оквиру програма афирмативне мере при пријављивању на конкурс прилажу и додатну документацију која је дата на веб страни Академије. Ови кандидати се рангирају на посебним ранг листама.

ВРЕДНОВАЊЕ НАГРАДА

 Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места из области студијског програма којег желе да упишу на међународном такмичењу или на државном такмичењу из Календара такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете РС, комисија наведену награду може да уважи као замену за део пријемног испита или као замену за цео пријемни испит из стручног предмета за упис на сродан студијски програм. Ови кандидати током подношења докумената за упис треба да доставе и Диплому о освојеној награди (оригинал на увид и једну копију).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ШКОЛОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

 Држављани Србије који су средњу школу, тј. високо (више) образовање, завршили у иностранству, могу се уписати на студије под истим условимакао и држављани Србије који су школовање завршили у Србији. Уз пријаву за упис ови кандидати подносе на увид оригинално решење о нострификацији школских сведочанстава, тј. дипломе средњешколске/високошколске установе стечених у иностранству које је издао надлежни орган и копију решења о нострификацији.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

 Држављани земаља региона (Црна гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија) који су припадници српске националности имају право да се упишу на студије под истим условима као држављани Републике Србије укључујући иправо на буџетско финансирање.

Ови кандидати при пријављивању на конкурс потписују изјаву о припадности српској националности. Кандидати који су претходни ниво школовања завршили у Републици Српској нису у обавези да нострификују диплому и сведочанства претходног нивоа школовања, а остали кандидати из земаља региона имају ту обавезу.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли Академије и Одсека и сајтуАкадемије и Одсека.

КАЛЕНДАР УПИСА

Припремна настава:
– Од 17.06. до 21.06.2024. године.
Предаја документације у просторијама Одсека:
– Од 24.06. до 28.06.2024. године од 9:00 до 14:00 часова
Предаја документације електронским путем, слањем на е маил: studentska.sluzba@vsstle.edu.rs
– Од 24.06. до 30.06.2024. године до 00:00 часова.
Пријемни испит:
– 01.07.2024. године од 10:00 часова полагање пријемног испита из Цртања.
– 02.07.2024. године од 10.00 часова полагање пријемног испита из Хемије, Математике, Текстилне технологије и Oбласти струке.
Прелиминарна ранг листа:
– 02.07.2024. године до 14:00 часова
Коначна ранг листа:
– 05.07.2024. године
Упис студената који се финансирају уз буџета:
– 08.07. и 09.07.2024. године у термину од 9:00 до 14:00 часова.
Упис студената који се сами финансирају :
– Од 10.07. до 12.07.2024. године у термину од 9:00 до 14:00 часова

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • Пријавни лист (попуњен),
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених,
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита од 5.000 динара.

Уплату извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

НАПОМЕНА: Овде можете преузети пријавни лист за студијски програм за који желите конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште на
studentska.sluzba@vsstle.edu.rs

– ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
– МОДНИ ДИЗАЈН
– БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
– ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ:

            За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. a) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу.Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

            б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

            Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

            У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа може поднети приговор Комисији за упис у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

            На одлуку Комисије за упис по поднетом приговору кандидат може уложити жалбу председнику Академије у рокуод 24 часа.

Председник Академије доноси одлуку о приговору  у року од 24 часа од подношења приговора.

            Одлука председника Академије по поднетој жалби је коначна.

            Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

            Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

            Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

На истом степену студија студент може бити уписан у првугодину студија у стату сустудента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

УПИС КАНДИДАТА:

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија,
 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе, или оверене фотокопије,
 • Оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту или оверена фотокопија,
 • Два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената),
 • Доказ о уплати трошкова уписа прве године на ОСС (за индекс и припадајуће обрасце).

Уплату извршити на жиро рачун Академије  840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.

 • Две фотографије 3,5 х 4,5 cm,
 • Доказ о уплати школарине у складу са Уговором о регулисању школарине студената за студенте који плаћају школарину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.