Preaload Image
Back

Текстилно инжењерство

Студијски програм Текстилно инжењерство има за циљ образовање струковног инжењера потребног текстилној индустрији, који након завршених основниих струковних студија првог степена добија стручни назив Струковни инжењер технологије.
Интегрисани приступ у изучавању текстилне струке на овом студијском програму омогућује струковном инжењеру компетенције за рад у различитим прерађивачким фазама примарне производње текстила и фазама пројектовања и производње одеће. Реализација наставних садржаја обухвата теоријску и практичну  наставу.
Сврха студијског програма је образовање струковног инжењера текстилног инжењерства у складу са потребама привреде и друштва.
Сврха студијског програма је садржана у образовању неопходних кадровских ресурса за развој друштва базираног на знању и у чињеници да стечено образовање омогућује студентима наставак стручног усавршавања на мастер струковним студијама, где избором стручних предмета се додатно профилишу компетенције у складу са личним афинитетом и професионалном оријентацијом, који своју компентентност могу да искажу у домаћим, европским и светским фирмама.
Циљ студијског програма је постизање стручних компетенција и практичних вештина за решавање реалних проблемa из области текстилног инжењерства. То подразумева, између осталог, развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема, предлагање решења као и предвиђање понашања одабраног решења.
Специфични циљеви студијског програма Текстилно инжењерство су да студенти стекну знања и вештине за рад у подручју струке и то:
– оспособљавање студената за самостални рад на инжењерским задацима са усмерењем на одређена подручја у циљу успешног решавања сложенијих радних задатака при реализацији појединих фаза у производњи;
– да студенти упознају својства влакна и могућност њиховог повезивања са физичким и хемијским својствима текстилног материјала и утицаја различитих фаза технологије на особине пређе, конца, тканина, плетенине и нетканог текстила у циљу добијања готових одевних и других производа пројектованих карактеристика;
– да омогући стицање теоретских, а посебно практичних знања у развијању креативних способности и вештина са посебним нагласком у делу истраживања и иновација у оквиру технолошких процеса производње пређа, тканина, плетенина, нетканих и техничких текстилних производа и одеће;
– да оспособи студенте да прате развој нових боја и помоћних средстава, нова техничко-технолошка достигнућа у технологији штампања и модној индустрији понуде апликације за постизање задовољавајућег естетског квалитета производа;
– упознавање са развојем и брзим трансфером савремених технологија у конкретне производне процесе;
– да развије еколошку свест код студената у реализацији принципа одрживог развоја код пројектовања новог производа и формирања нових производних линија
– да студенти савладају технолошке поступке израде одеће од идеје до готовог производа, анализу и вођење процеса производње, као и могућност увођења рачунарских софтвера у процес производње;
– оспособљавање студената за примену адекватних поступака неге текстила и одеће током животног века производа и избор ефикасног начина за рециклажу или других начина збрињавања производа након његове употребе.
Као један од значајних циљева образовања струковних инжењера на Одсеку за технолошко уметничке студије Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, је развијање свести за потребом перманентног образовања, као и развој способности саопштавања и преношења резултата рада стручној и широј јавности.
Циљеви су усклађени са захтевима текстилне индустрије као савремених потреба тржишта рада, привредног развоја и дефинисани су квалификацијским оквиром Струковног инжењера технологије.

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА